Video-opname van medische patiënten - wat is de beste manier om dat te doen?

Lesgeven met patiënten is een cruciaal onderdeel van medisch onderwijs, onderzoek heeft aangetoond dat video-opname van medische patiënten en het gebruik van video's discussies over klinisch redeneren, communicatie en professionaliteit vergemakkelijkt en tegelijkertijd studenten actief betrekt zoals vermeld in Perron et al. (2016). Dit artikel richt zich op het onderwerp van video-opname van medische patiënten. Hierin gaan we in op de voordelen ervan en de ethische overwegingen en privacyoverwegingen die in acht genomen moeten worden. 

 

Waarom zou u patiënten opnemen?

Afgezien van het in de inleiding genoemde onderzoek levert het opnemen van medische patiënten nog andere voordelen op voor het medisch onderwijs. Dohms et al. (2020) presenteren bewijs dat het geven van op video gebaseerde feedback aan de hand van echte consulten geassocieerd lijkt te zijn met een significante toename van zelfgepercipieerde empathie. Bovendien wijst deze studie erop dat het gebruik van videofeedback een gelegenheid lijkt te zijn voor een dieper niveau van zelfbeoordeling, peer-feedback en reflectieve praktijken. Het opnemen van patiënten en het gebruik van videofeedback in de opleiding kan dus positieve effecten hebben op het trainen van communicatievaardigheden.

Bovendien geven de resultaten van Eeckhout et al. (2016) aan dat 70% van de in het onderzoek gebruikte huisartsenstagiaires positief was over het opnemen van consulten en bijna 90% een verbetering van de eigen communicatieve vaardigheden constateerde. Eveneens vermeldt zij dat zowel studenten als docenten in het vakgebied geneeskunde erkennen dat  kracht van beeldvorming bij het trainen van communicatieve en beroepsvaardigheden onderschat wordt.

Zhang et al. (2022) stellen ten slotte de voordelen van video-ondersteunde debriefing door aan te tonen dat het de ervaring, houding en prestaties van lerenden verbeterde. Dit type debriefing verbeterde de leerresultaten en bood vergelijkbare voordelen als verbale debriefing.

Uit de bovengenoemde studies blijkt dus dat het opnemen van patiënten en het gebruik van video's in de opleiding wel degelijk helpt om de communicatievaardigheden en de leerresultaten te verbeteren. Communicatieve vaardigheden zijn van cruciaal belang voor het verlenen van hoogwaardige gezondheidszorg en de veiligheid van de patiënt. Door goed te communiceren kan een arts gemakkelijker de benodigde informatie van patiënten krijgen. Tegelijkertijd zorgt dit voor comfort en begrip bij de patiënt, wat de kans op het correct volgen van behandelingen vergroot. Als u meer wilt weten over het belang van communicatieve vaardigheden in de gezondheidszorg, dan raad ik u aan dit artikel te lezen, maar laten we nu terugkeren naar het onderwerp van video-opname van medische patiënten.

 

Wanneer moet je niet opnemen?

Hoewel video-opname van medische patiënten zijn bewezen voordelen heeft voor medisch onderwijs kan het nadelige effecten hebben voor patiënten als het niet zorgvuldig gebeurt. Eeckhout et al. (2016) laat zien dat huisartsenstagiaires van mening waren dat patiënten zich in 60% van de gevallen ongemakkelijk voelden tijdens op video opgenomen ontmoetingen. Het is dus cruciaal om medische patiënten zorgvuldig en met toestemming op te nemen om hun comfort te waarborgen.

Hoewel het opnemen van patiënten voor medisch onderwijs voordelen kan hebben, is het van vitaal belang de patiëntenzorg boven alles te stellen. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen bij hun artsen. Daarom moeten we patiënten alleen opnemen als zij zich daar volledig bij op hun gemak voelen en het doel van de opnames begrijpen.

Dit brengt ons ertoe de juridische en ethische overwegingen bij video-opnames van medische patiënten te overwegen.

 

ethiek en wettigheid van patiëntenregistratie

In het algemeen is het opnemen van medische patiënten legaal als de patiënt daarmee heeft ingestemd. In de Europese Unie zijn de regels rond het gebruik van gegevens vastgelegd in de General Data Protection Regulation (GDPR).

Maar wat houdt toestemming van een patiënt in. Volgens de GDPR geldt voor het verkrijgen van toestemming van een betrokkene een aantal regels, waaronder:

- Toestemming moet "vrijwillig gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig" zijn.

- Verzoeken om toestemming moeten "duidelijk te onderscheiden zijn van de andere zaken" en in "duidelijke en heldere taal" worden gesteld.

- Betrokkenen kunnen hun eerder gegeven toestemming intrekken wanneer zij dat willen, en u moet hun beslissing honoreren.

- Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen alleen toestemming geven met toestemming van hun ouders of wettelijke voogd.

- U moet documentatie bewaren over de toestemming.

Als we ons houden aan de hierboven genoemde regels en op de juiste manier toestemming verkrijgen, dan is het vastleggen van patiënten legaal.Voor meer informatie over GDPR en wat het inhoudt over het verzamelen en gebruiken van gegevens kunt u het volgende artikel raadplegen.

Als het gaat om de ethiek van het opnemen van patiënten, is toestemming ook een noodzakelijk onderdeel daarvan. Niettemin moeten we nog andere factoren in overweging nemen. We moeten bijvoorbeeld geen patiënten opnemen die in een slechte conditie verkeren, omdat ze misschien niet volledig begrijpen waarvoor ze toestemming geven. We mogen alleen medische patiënten opnemen die in goede conditie verkeren en volledig begrijpen waarvoor ze toestemming geven.

Als u een patiënt opneemt, hebt u ook een wettelijke en morele verplichting om die video te beschermen tegen onbevoegde inzage. Het is uw plicht om privacy by design architectuur te implementeren in de systemen die u gebruikt voor het opnemen, delen en becommentariëren.

 

Is het praktisch om patiënten op te nemen?

Nu we de ethiek en de legaliteit van video-opnamen van medische patiënten hebben behandeld, laten we het hebben over de praktische kant. Het opnemen van patiënten kan een zeer praktisch hulpmiddel zijn voor het onderwijs. Zo kunnen studenten en stagiairs de inhoud achteraf nog eens doornemen. Dit biedt meer mogelijkheden voor zelfreflectie en peer-to-peer feedback.

Bovendien hebben we geen geavanceerde apparatuur nodig voor het maken van opnames, tenzij het gaat om supernauwkeurige klinische procedures (zoals operaties) voor onderwijsdoeleinden. Als het gaat om het aanleren van communicatieve vaardigheden, volstaat een eenvoudige smartphone- of tabletcamera om de vereiste patiëntopnames te genereren. Wij raden echter aan een externe microfoon te gebruiken om ervoor te zorgen dat de audio goed wordt opgenomen. Bovendien richt het tot nu toe genoemde onderzoek naar de voordelen van het opnemen van medische patiënten zich meestal op de verbetering van de communicatieve vaardigheden die cursisten ervaren. Het is dus waarschijnlijk dat het hoofddoel de verbetering van de communicatievaardigheden is en dat we daarom geen duurdere apparatuur nodig hebben. Dit alles wijst erop dat video-opname van medische patiënten een zeer praktisch hulpmiddel kan zijn.

Toch kan de registratie van patiënten een onpraktisch element bevatten. Zelfs als patiënten ermee hebben ingestemd dat ze worden opgenomen, kunnen ze zich toch ongemakkelijk voelen, wat hun zorg negatief kan beïnvloeden. Om dit te voorkomen, moeten we actief letten op veranderingen in de manier waarop patiënten met elkaar omgaan na het inschakelen van de camera. Als het erop lijkt dat zij zich ongemakkelijk voelen of als hun gedrag plotseling verandert, kan het beter zijn de opname uit te schakelen.

 

Wat zijn de beste praktijken voor het opnemen van medische patiënten?

Voordat we medische patiënten op video opnemen, moeten we rekening houden met verschillende privacy-overwegingen. We mogen de opnames alleen gebruiken voor educatieve doeleinden en de toegang beperken tot degenen die ze niet hoeven te zien. Om de beste praktijken te garanderen, raden wij daarom aan een toepassing te gebruiken die de video onmiddellijk bij de opname codeert. Dit garandeert de privacy en veiligheid van de inhoud van de video. Hiervoor raden wij aan de Videolab Recorder te gebruiken.

opname patiënten app opname patiënten app

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien mogen we opnames alleen bekijken op een veilig platform dat privacy en veiligheid garandeert. Dit platform moet de hoogste standaard in beveiliging en privacy by design architectuur hebben. Bovendien moet het voldoen aan de voorschriften van de GDPR. Dat is natuurlijk waarom Videolab bestaat, Videolab is een veilig online platform waarmee u video's kunt opnemen, uploaden, delen en becommentariëren, terwijl het de hoogste standaard in beveiliging en privacy by design architectuur heeft en voldoet aan GDPR. Videolab gaat dus om met de privacy zorgen van het opnemen van medische patiënten, waardoor alle inspanningen gericht kunnen worden op het gebruik van de opnames om stagiaires en studenten zo goed mogelijk te onderwijzen. Wilt u lezen hoe vooraanstaande universitaire medische ziekenhuizen dit hebben geïmplementeerd? Bekijk dan hier het succesverhaal van de Universiteit Maastricht.

Wilt u beginnen met opnemen? Of is het tijd om uw onveilige opnames te verplaatsen naar een veilig systeem? Neem contact met ons op!

 

Auteur